Кошница 0,00 лв.

Нямате продукти в кошницата.

Menu

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Дресс Интернешънъл ЕООД, предоставя услуги на потребителите и клиентите си посредством Интернет магазина http://thedresscode.bg/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „СЪГЛАСЕН СЪМ” потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.


2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на Thedresscode.bg, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на Дресс Интернешънъл ЕООД не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След натискане на бутона "КУПИ", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката. Това действие има правно обвързваща сила.(Договор за покупка от разстояние Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)Договор от разстояние e всеки договор, сключен между търговец и потребител като част от организирана система за продажби от разстояние

 Клиентът получава потвърждение на поръчката чрез sms (съобщение на телефонният си номер ) както и имейл ,и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението договорът се счита за сключен.

5. Дресс Интернешънъл ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките са недостъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Дресс Интернешънъл ЕООД е задължен да уведоми потребителя за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителят електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че по сметката на търговеца е направен превод, на потребителят се предоставя възможност да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

6. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в български левове .

 

I. ДОСТАВКА

 

7. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Дресс Интернешънъл ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Дресс Интернешънъл ЕООД не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Дресс Интернешънъл ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Дресс Интернешънъл ЕООД не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от Дресс Интернешънъл ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Дресс Интернешънъл ЕООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката, потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дресс Интернешънъл ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената от потребителя стока за покупка и това може да се установи чрез обикновения ѝ преглед, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ѝ. Потребителя трябва да върне продукта обратно в рамките на 14 дневен срок ,транспортните разходи в този случай са  за сметка на Дресс Интернешънъл ЕООД . 

 

II. ЦЕНИ И ГАРАНЦИИ


9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса посочен от клиента. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят следва да заплати всички митнически и други такси, свързани с износа.

9a. Трансакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).  Ако на сайта има и цени в други валути, освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по вашата карта сума в същата валута. 

 9б. Всички продукти предлага в онлайн магазин www.thedresscode.bg  имат законова гаранция от 30 дни.Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока съгласно правата на потребителя , произтичащи от Закона за защита на потребителите. По силата на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) задължение на продавача е до две години от доставянето на стоката , да бъде гарант за потребителя , че  тази стока съответства  на договора за продажба. Потребителя е длъжен да информира възможно най-скоро от получаването на стоката Дресс Интернешънъл ЕООД, за да може дефектният продукт да бъде заменен. В този случай транспортните разходи са за сметка на Дресс Интернешънъл ЕООД. В случай че потребителя е изпратил за рекламация продукт който видимо е бил дефектиран от неправилна употреба от страна на потребителя , рекламация се счита за неоснователна, и потребителя е длъжен по законови методи  да докаже правотата на  рекламацията си. След изминат срок от 6 месеца ,Дресс Интернешънъл ЕООД е освободен от правото на доказване на рекламация , и те трябва да бъдат доказвани от Потребителя .

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

10. Потребителят има възможност да разглежда и със или без  регистрация да поръчва обявените стоки на Интернет магазина Дресс Интернешънъл ЕООД.

11. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.


12. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Дресс Интернешънъл ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата Дресс Интернешънъл ЕООД.

14.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на Дресс Интернешънъл ЕООД се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и други;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Дресс Интернешънъл ЕООД услуги; 
•    да уведомява незабавно Дресс Интернешънъл ЕООДза всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети Дресс Интернешънъл ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Дресс Интернешънъл ЕООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката;
14а.  Потребителят се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

15. Дресс Интернешънъл ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

16. Дресс Интернешънъл ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.thedresscode.bg  

17. Дресс Интернешънъл ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Дресс Интернешънъл ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Дресс Интернешънъл ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Дресс Интернешънъл ЕООД

17а. Дресс Интернешънъл ЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

18. Дресс Интернешънъл ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Дресс Интернешънъл ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Дресс Интернешънъл ЕООД Фирмата не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 Дресс Интернешънъл ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Дресс Интернешънъл ЕООД освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния e-mail адрес support@thedresscode.com. Дресс Интернешънъл ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите от него услуги. Всички цели, за които Дресс Интернешънъл ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

21. Дресс Интернешънъл ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Дресс Интернешънъл ЕООД не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включитело, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Дресс Интернешънъл ЕООД

22. Дресс Интернешънъл ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

V. РЕКЛАМАЦИИ:

Дресс Интернешънъл ЕООД има за цел да не нарушава законовите права на Потребителя , но ако има неразрешен спор ,ние гарантираме, че той мигновенно ще бъде разрешен .В този смисъл ние искаме бързо и коректно да уточним и всякакви настъпили недоразумения с Потребителя. 

. Всички продукти от секция бельо : сутиени ,бикини ,боксерки ,чорапи ( включително бански костюми )Чл. 57. ал 5 от ЗЗП  (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., нов, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) не могат да бъдат връщани, поради тази причина Thedresscode.bg е задължен да предостави на клиента опция за преглед и проба на продукта преди заплащане на стойността му .

Изключение правят само поръчки които са били заплатени предварително (сумите се възстановяват за всички поръчки без изключение в категорията на продуктите ,когато поръчката е била предварително заплатена от потребителя )

Чл. 57. ал 5 от ЗЗП  (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., нов, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

  1.  За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  2. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  3. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;
  4. за стоки, които след получаването им от Потребителя са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти в електронния магазин поради нарушаване на търговския им вид.

14в. Всички продукти от каталога с изключение на секция бельо и бански костюми,могат да бъдат връщани в срок до 14 дни от дата на доставка без каквато и да е основателна причина.

*Потребителя може да се свърже с Дресс Интернешънъл ЕООД чрез email : support@thedresscode.bg или чрез обаждане на тел: +359877433533 .

* По закон  всеки потребител има право да потръси разрешаване на възникнал спор между двете страни

чрез комисията за защита на потребителя -> https://kzp.bg/ 

Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 

 или чрез Европейската комисия за алтернативно разрешаване на онлайн спорове https://ec.europa.eu

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 

23 Дресс Интернешънъл ЕООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Дресс Интернешънъл ЕООД защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Дресс Интернешънъл ЕООД може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора, именно за извършване на доставка до избраният от потребителя куриер Спиди АД или Еконт Експрес. Данните предоставяни към куриерските фирми са задължителни ,за да може онлайн магазинът да извърши доставка до потребителя.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а Дресс Интернешънъл ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Дресс Интернешънъл ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Какви данни съхраняваме:

- „обикновени” лични данни – имена, телефонен номер , адрес, електронна поща,  IP адрес

 23б  От 25.05.2018 год. влиза в сила регламент GDPR ( GENERAL DATA PROTECTION OFFICER) .Според този регламен Дресс Интернешънъл ЕООД е длъжен да завиши защитата на личните данни на свойте клиенти ,като използва криптирана услуга за защита на личните данни , SSL сетификат (Be Trust,Geo trust ) за сигурност във времето през което потребителя  използването неговият интернет магазин www.thedresscode.bg.Tърговецът разполага със силен и надежден екип от хора – с юридически и компютърни познания, има въведена  политика за управление на сигурността на информацията и контрол на достъп, както и процедура за уведомяване на контролните органи при пробив на сигурността на данните.

24. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

-          Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL сертификат GeoTrust  за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-          Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-          В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

 

VII . ИЗМЕНЕНИЯ

 

25 Общите условия могат да бъдат променяни по-всяко време от Дресс Интернешънъл ЕООД ,като фирмата има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.Дресс Интернешънъл ЕООД се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Дресс Интернешънъл ЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

 

 ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

26. Под “потребител” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата http://thedresscode.bg/ на своя компютър.

27. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

28. Интернет магазина  http://thedresscode.bg/ е наета платформа от  Дресс Интернешънъл ЕООД ,ЕИК 205277918 , адрес: гр.София, бул.Черни Връх 117 А

29. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Дресс Интернешънъл ЕООД, съобразно българското законодателство.